Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Aplikace CalCoolio je unikátní finanční aplikace, která pomáhá při správném investičním rozhodování /dále jen „aplikace“/. Aplikace je určena pro instalaci a užívání na zařízení Apple iPhone, iPad a iPod touch s operačním systémem iOS 11.0 a vyšší a počítačích s operačním systémem MacOS Catalina (verze 10.15 a vyšší).

Provozovatelem aplikace CalCoolio je společnost Convenient Solutions, s.r.o., IČ: 08220735, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112448 /dále jen „provozovatel“/. Provozovatel je obchodní společností založenou podle českého právního řádu, jejímž předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Provozovatel se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá zejména vývojem a distribucí mobilních aplikací.

Uživatelem se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která užije nebo užívá aplikaci.

II. Uzavření smlouvy

Okamžikem instalace aplikace CalCoolio uživatelem dochází mezi uživatelem a provozovatelem k uzavření licenční smlouvy opravňující uživatele k užívání aplikace CalCoolio /dále jen „smlouva“/. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky pro užívání aplikace CalCoolio /dále jen „obchodní podmínky“/. Uzavřením smlouvy uživatel stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a je mu známo, že smluvní vztah se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek.

III. Užívání aplikace

Aplikace je určena pouze pro užívání na zařízeních Apple iPhone, iPad a IPod touch s operačním systémem iOS 11.0 a vyšší a počítačích s operačním systémem MacOS Catalina (verze 10.15 a vyšší).. Aplikace je nabízena ve dvou verzích, a to „PERSONAL“ verzi a „PROFI“ verzi. Rozsah funkcí jednotlivých verzí aplikace je uveden v popisu jednotlivých verzí aplikace v ceníku umístěném na webových stránkách www.calcoolio.app.

Uzavřením smlouvy je uživateli udělena nevýhradní místně neomezená licence pro užívání aplikace na jednom zařízení. Uživatel je oprávněn aplikaci užívat, uchovávat na svém zařízení, zobrazovat, analyzovat a tisknout obsažená data pouze pro svou potřebu. Uživatel není oprávněn jakékoli výstupy z aplikace dále zpracovávat, archivovat, kopírovat, sdělovat veřejnosti nebo jinak rozšiřovat.

Uživatel není oprávněn udělovat podlicence pro užívání aplikace či zpřístupňovat aplikaci jakýmkoli způsobem jakékoli jiné třetí osobě, a to ať již za úplatu či bezúplatně.

Licence je poskytnuta na dobu do vyčerpání limitů stanovených pro danou verzi aplikace uživatelem. V případě, že po vyčerpání limitu nezakoupí uživatel další licenci pro užívání aplikace, není oprávněn po vyčerpání limitů aplikaci nadále jakkoli užívat.

Aplikace je určena pro osobní užití uživatelem.

V případě porušení jakéhokoli ustanovení těchto obchodních podmínek uživatelem, je provozovatel oprávněn licenční smlouvu s uživatelem vypovědět, a to s okamžitou platností.

V případě dřívějšího zániku licenčního oprávnění – tj. před vyčerpáním limitů - nemá uživatel nárok na vrácení jakékoli části licenčního poplatku.

Provozovatel upozornil uživatele, že aplikace může čas od času komunikovat se servery provozovatele za účelem kontroly či provedení updatů aplikace nebo bezpečnostních úprav. Uzavřením smlouvy uživatel souhlasí s prováděním těchto automatických aktualizací nezbytných pro správnou funkci aplikace.

Uživatel není oprávněn k jakýmkoli zásahům do aplikace, tj. jakékoli zasahování do jejího obsahovaného nebo technického provedení je zakázáno. Rovněž se zakazuje užití zpětného inženýrství či vytváření kopií aplikace. Zákazy platí jak na aplikaci jako celek, tak na kteroukoli její část.

Zakazuje se užití aplikace, které je v rozporu s platným právním řádem České republiky, těmito obchodními podmínkami nebo dobrými mravy. Zakazuje se užití aplikace v souvislosti se spácháním jakéhokoli přestupku, trestného činu či jiného protiprávního jednání.

Uživatel je povinen počínat si při užívání aplikace tak, aby jemu, provozovateli ani žádné třetí osobě nevznikla jakákoli újma.

Provozovatel má právo aplikaci nebo její část kdykoli znepřístupnit, odstavit, odstranit nebo změnit.

IV. Ochrana autorských práv

Aplikace je autorským dílem, které je chráněno podle autorského zákona. Uživatel je oprávněn užívat aplikaci pouze v rozsahu, v jakém jej k tomu zmocňuje licenční ujednání obsažené v těchto obchodních podmínkách.

Uživatel není oprávněn užívat aplikaci, logo, jakýkoli výstup z aplikace včetně obrázků, textů či grafického designu pro komerční účely.

Udělením licence k užívání aplikace nenabývá uživatel žádné vlastnické právo k aplikaci, know-how, logu provozovatele, ani žádným dalším majetkovým hodnotám ve vlastnictví provozovatele.

V. Omezení odpovědnosti

Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s užíváním aplikace, spoléháním se na přesnost dat či výpočtů z aplikace. Provozovatel nenese odpovědnost za ztráty nebo jiné újmy, ke kterým došlo v souvislosti s užíváním aplikace.

Provozovatel nenese odpovědnost za částečnou nebo úplnou nedostupnost aplikace.

Každý uživatel užívá aplikaci na své vlastní riziko.

Informace uveřejněné v aplikaci nemají charakter investičního doporučení ani analýzy investičních příležitostí. Provozovatel v rámci aplikace neposkytuje jakoukoli radu ani investiční nebo jakékoli jiné poradenství.

Aplikace při výpočtech vychází z reálných historických dat. Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele na skutečnost, že výkonnost investičních nástrojů v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

 
VI. Nákupy v aplikaci

Uživatel bere na vědomí, že udělení licence pro užívání PERSONAL verze aplikace je provozovatelem poskytováno bezúplatně.

Výše odměny za poskytnutí licence k PROFI verzi aplikace je vždy uvedena v platném ceníku provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel má právo poskytnout tuto zpoplatněnou část plnění až po té, co bude odměna za poskytnutí licence připsána na účet provozovatele.

 
VII. Spotřebitelská ustanovení

Ustanovení tohoto článku VII. těchto obchodních podmínek jsou účinná pouze vůči uživatelům, kteří při užívání aplikace vystupují v roli spotřebitelů. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která aplikaci nevyužívá při výkonu své podnikatelské činnosti.

Základní verze licence pro užití aplikace tzv. „PERSONAL“ je uživateli poskytována bezúplatně. Provozovatel nabízí možnost k nákupu plné verze aplikace tzv. „PROFI“ verze. Odměna za poskytnutí této verze licence je uvedena vždy v aktuálním ceníku provozovatele dostupném na webové stránce www.calcoolio.app. Odměna za poskytnutí licence je v ceníku uvedena vždy včetně všech daní a poplatků. Úhrada bude provedena jedním ze způsobů, který je uveden v uživatelském prostředí aplikace/obchodu App Store (iOS verze) nebo Mac App Store (MacOS verze).

V souvislosti s aplikací nevznikají uživateli žádné náklady na dodání, náklady na komunikaci na dálku vyjma standardních nákladů internetového připojení, ani žádné jiné další náklady ve vztahu k provozovateli.

Provozovatel odpovídá za vady aplikace pouze v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami, a to s ohledem na skutečnost, že se nejedná o dodávku zboží. Zjištěné vady aplikace může uživatel provozovateli oznámit prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. V případě, že se bude jednat o vadu aplikace, za kterou provozovatel nese odpovědnost, bude tato vada odstraněna, a to ve lhůtě co nejkratší s přihlédnutím k charakteru vady.

Uživatel je oprávněn užívat aplikaci po dobu trvání licenčního oprávnění.

V souvislosti s užíváním aplikace není uživatel povinen hradit jakékoli zálohy.

Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy s sebou nenese žádné zvláštní náklady v souvislosti s činností provozovatele.

Orgánem pro řešení mimosoudních sporů mezi poskytovatelem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.

VIII. Ochrana osobních údajů

V souvislosti s běžným užívání aplikace nedochází ze strany provozovatele ke zpracování osobních údajů uživatelů.

Veškeré zpracovávané osobní údaje potom provozovatel zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Provozovatel vždy dbá na to, aby nedošlo k újmě na právech fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení osobních údajů, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu a účelům zpracování.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky stejně jako právní vztah založený smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s uzavřenou smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo užíváním aplikace budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

V případě, že se jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným, nemá tato neplatnost vliv na platnost uzavřené licenční smlouvy a obchodních podmínek jako celku.

Obchodní podmínky provozovatele jsou pro uživatele závazné po celou dobu trvání licenčního oprávnění.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel si vyhrazuje právo k přiměřené změně obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude uveřejněna na webových stránkách provozovatele, a dále na ni bude uživatel upozorněn v aplikaci. Uživatel v takovém případě má právo změnu obchodních podmínek odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta v takovém případě činí jeden měsíců. Po uběhnutí výpovědní lhůty není uživatel oprávněn nadále aplikaci užívat.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2019.

Convenient Solutions, s. r. o.